2018-09-05

Konsultacje społeczne dotyczące: uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie planowanego przyjęcia uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie:

wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzezonym oraz wysokości kosztow w przypadku odstąpienia od wykonania dysp ozycji usunięcia pojazdu.

Konsultacje mają charakter otwarty i rozpoczną się w dniu 10.09.2018r., a zakończą w dniu 17.09.2018r. o godz. 24:00.

Konsultacje zostaną przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Mikołowskiego nr XLIIIl/255/2018 z dnia 30 maja 2018r. , paragraf 5 ust. 1 pkt. 3 opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 5 częrwca 2018r. Poz.3626.

Konsultacje obejmą swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego i odbędą się w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej: konsultacje@mikolowski.pl.

Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę mieszkaric w biorących udział w konsultacjach, rnają charakter opiniodawczy, a ich wynik nie.|est wiązący dla organów Powiatu.

Treść konsultowanej uchwały w załączeniu.

Załączniki

  uchwala.pdf 248,89 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się